اطلاعیه‌ی انجمن: کارگاه اصول مکاتبات تجاری و بازرگانی بین المللی
کارگاهاصول مکاتبات تجاری و بازرگانی بین المللی


درباره کارگاه

این کارگاه که در دوره پسا تحریم اهمیت بیشتری پیدا نموده است از سوی پردیس فناوری کیش  ویژه مدیران - کارشناسان حوزه های بین المللی - قرارداد ها و بازاریابی برگزار میگردد.پیش نیاز : آشنایی با مکالمه و گرامر زبان عمومی انگلیسی و مباحثات تجارت و بازرگانیمدت سمینار : 8 ساعت

زمان برگزاری : 27 مردادماه 1395