کلوب وب ***** clubweb

نسخه‌ی کامل: دانشگاه جامع علمی کاربردی ترم دوم 93-94
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

دانشگاه جامع علمی کاربردی ترم دوم 93-94

زیر انجمن‌ها:

 1. مرکز علمی کاربردی امام خمینی (ره)
  1. کاردانی اموراداری- درس کاربرد فناوری اطلاعات-ترم اول 94-95
  2. کاردانی حسابداری- درس خدمات الکترونیکی- ترم اول 94-95
  3. کاربرد رایانه در حسابداری- یکشنبه ها-ترم اول 94-95
  4. کاربرد فناوری اطلاعات - ترم دوم 94-95 - دوشنبه ها
  5. کاربرد کامپیوتر و نرم افزارهای تخصصی - ترم دوم 94-95 - چهارشنبه ها
  6. کاربرد فناوری اطلاعات - کاردانی امور اداری - ترم دوم 93-94
  7. درس خدمات الکترونیکی - مقطع کاردانی دانشگاه امام خمینی - ترم تابستان
  8. کاربرد کامپیوتر در تحقیقات اجتماعی -کارشناسی - ترم دوم 93-94
  9. کاربرد فناوری اطلاعات - کاردانی امور اداری - ترم دوم 93-94
  10. کاربرد فناوری اطلاعات - کاردانی حسابداری - ترم دوم 93-94
  11. کاربرد فناوری اطلاعات - کاردانی حسابداری - ترم دوم 93-94
 2. مرکز علمی کاربردی کوشا
  1. برنامه نویسی (پنج شنبه ساعت 18-21)
  2. مهندسی نرم افزار - کلاس اول- ترم 94-95
  3. مهندسی نرم افزار - کلاس دوم- ترم 94-95
  4. کاربرد فناوری اطلاعات- یکشنبه-ترم اول94-95
  5. خدمات الکترونیکی -یکشنبه ها - ترم اول 94-95
  6. فناوری اطلاعات - جمعه - صبح - ترم 94-95
  7. کارگاه کامپیوتر - جمعه - ترم 94-95
  8. برنامه نویسی - فناوری جوش -جمعه- ترم 94-95
  9. فناوری اطلاعات- جمعه - عصر ترم 94-95
  10. کاربرد فناوری اطلاعات - ترم دوم 94-95 - یکشنبه ها
  11. خدمات الکترونیکی - ترم دوم 94-95 - یکشنبه ها
  12. مهندسی نرم افزار - ترم دوم 94-95 - شنبه ها- کلاس دوم
  13. مهندسی نرم افزار - ترم دوم 94-95 - شنبه ها- کلاس اول