کلوب وب ***** clubweb

نسخه‌ی کامل: spss
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
سوال، اولین مرحله برای ایجاد یک  پرونده داده چیست؟و برای ایجاد یک پرونده جدید چه باید کرد؟